API Solidus

U toku razvoja SOLIDUS platforme smo shvatili da ne postoje servisi sa šifarnicima podataka relevantnim za Republiku Srbiju, pa smo odlučili ne samo da objavimo ove šifarnike, koje smo teškom mukom formirali a koji su potrebni za razvoj poslovnih softvera, već i da kreiramo servis koji će svima, kojima je to potrebno, omogućiti korišćenje ovih podataka u svojim aplikacijama

API podržava dva osnovna formata za razmenu podataka, JSON (Java Script Object Notation) i XML (Extensable Markup Language).

Web servis je projektovan kao klasični RESTfull API.

Ovaj servis je za sada besplatan i namerno je napravljen bez dodatnih mehanizama autentikacije. Dragi korisnici, očekujte da će sa porastom broja korisnika servis sigurno implementirati osnovnu ticked based autentikaciju

JSON API

Lista API poziva u JSON formatu data je u tabeli ispod. Za više detalja kliknite na željeni poziv

Poziv

Opis

api/lists/countries/

Države

api/lists/uoms

Jedinice mera

api/lists/business-codes

Šifre delatnosti

api/lists/charter-of-accounts

Kontni plan

api/lists/currencies

Šifarnik valuta

api/lists/banks

Banke u Srbiji

api/lists/swift

SWIFT kodovi banaka u Srbiji i nekih od najvećih banaka u svetu

api/lists/payment-codes

Šifre plaćanja u Republici Srbiji

GET api/lists/countries/

Opis

Lista država nastala na osnovu šifarnika država Uprave Carina.

Polje

Opis

Code

Šifra države ISO-Alpha 2 Code

Name

Naziv države na srpskom jeziku

Name_Eng

Naziv države na engleskom jeziku

Name_Rus

Naziv države na ruskom jeziku

CountryCode3

Šifra države ISO-Alpha 3 Code

CountryCodeNumeric

Šifra države UN M49 Numerical

Active

Trenutno aktivna u Solidus bazi

Version

Poslednja verzija u Solidus bazi

Primer poziva
http://89.216.27.115/erpapi/api/lists/countries
Primer odgovora

{
 "All": [
  {
   "Code": "AL",
   "Name": "ALBANIJA",
   "Name_Eng": "Albania",
   "Name_Rus": "Албания",
   "CountryCode3": "ALB",
   "CountryCodeNumeric": 8,
   "Active": true,
   "Version": 2
  },
  {
   "Code": "DZ",
   "Name": "ALŽIR",
   "Name_Eng": "Algeria",
   "Name_Rus": "Алжир",
   "CountryCode3": "DZA",
   "CountryCodeNumeric": 12,
   "Active": true,
   "Version": 2
  },
  {
   "Code": "AS",
   "Name": "AMERIČKA SAMOA",
   "Name_Eng": "American Samoa",
   "Name_Rus": "Американское Самоа",
   "CountryCode3": "ASM",
   "CountryCodeNumeric": 16,
   "Active": true,
   "Version": 2
  },
  {
   "Code": "AD",
   "Name": "ANDORA",
   "Name_Eng": "Andorra",
   "Name_Rus": "Андорра",
   "CountryCode3": "AND",
   "CountryCodeNumeric": 20,
   "Active": true,
   "Version": 2
  },...
        

GET api/lists/uoms

Opis

Lista jedinica mera na osnovu šifarnika država Uprave Carina.

Polje

Opis

Code

Šifra jedinice mere

CustomsCode

Šifra jedinice mere u šifarniku Uprave Carina (proširena sa novim jedinicama tamo gde je to bilo neophodno)

Description

Opis jedinice mere

CodeParent

Šifra roditeljske jedinice mere (gde postoji)

Conversion

Decimalna vrednost konverzije roditeljske jedinice mere (gde postoji CodeParent)

Type

Interna podela tipova (1-komad, 2-težina, 3-tečnost, 4-papir, 5-dragocenosti, 6-elektrićna energija)

Active

Trenutno aktivna u Solidus bazi

Version

Poslednja verzija u Solidus bazi

Primer poziva
http://89.216.27.115/erpapi/api/lists/uoms
Primer odgovora

  {
 "All": [
  {
   "Code": "kom",
   "CustomsCode": "KD",
   "Description": "komad",
   "CodeParent": null,
   "Conversion": 1,
   "Type": 1,
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "Code": "ar",
   "CustomsCode": "AR",
   "Description": "arak",
   "CodeParent": null,
   "Conversion": 1,
   "Type": 4,
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "Code": "gn",
   "CustomsCode": "GN",
   "Description": "garnitura",
   "CodeParent": null,
   "Conversion": 1,
   "Type": 1,
   "Active": true,
   "Version": 1
  },...
        

GET api/lists/business-codes

Opis

Šifre delatnosti u Republici Srbiji (bez potpune klasifikacije)

Polje

Opis

Code

Šifra delatnosti

Description

Opis delatnosti

Primer poziva
http://89.216.27.115/erpapi/api/lists/business-codes
Primer odgovora

{
 "All": [
  {
   "Code": "0111",
   "Description": "Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "Code": "0112",
   "Description": "Гајење пиринча",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "Code": "0113",
   "Description": "Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },,...
        

GET api/lists/charter-of-accounts

Opis

Kontni plan sa kontima na 3 cifre

Polje

Opis

Code

Šifra konta

Description

Opis konta

Active

Trenutno aktivna u Solidus bazi

Version

Poslednja verzija u Solidus bazi

Primer poziva
http://89.216.27.115/erpapi/api/lists/charter-of-accounts
Primer odgovora

 {
 "All": [
  {
   "Code": "0",
   "Description": "NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA ",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "Code": "00",
   "Description": "NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL ",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "Code": "000",
   "Description": "Neuplaćene upisane akcije ",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "Code": "001",
   "Description": "Neuplaćeni upisani udeli ",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },...
        

GET api/lists/currencies

Opis

Šifarnik valua nastao na osnovu šifarnika Narodne Banke Srbije

Polje

Opis

CurrencyCodeAlfaChar

Alfanumerička Šifra valute po ISO 4217

CurrencyCodeNum

Numerička Šifra valute po ISO 4217

CurrencyNameSerLat

Naziv valute na srpskom jeziku

Active

Trenutno aktivna u Solidus bazi

Version

Poslednja verzija u Solidus bazi

Primer poziva
http://89.216.27.115/erpapi/api/lists/currencies
Primer odgovora

{
 "All": [
  {
   "CurrencyCodeAlfaChar": "ATS",
   "CurrencyCodeNumChar": "040",
   "CurrencyNameSerLat": "Šiling",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "CurrencyCodeAlfaChar": "AUD",
   "CurrencyCodeNumChar": "036",
   "CurrencyNameSerLat": "Australijski dolar",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "CurrencyCodeAlfaChar": "BAM",
   "CurrencyCodeNumChar": "977",
   "CurrencyNameSerLat": "Konvertibilna marka ",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "CurrencyCodeAlfaChar": "BEF",
   "CurrencyCodeNumChar": "056",
   "CurrencyNameSerLat": "Belgijski franak",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },...
        

GET api/lists/banks

Opis

Spisak banaka u Srbiji

Polje

Opis

Code

Šifra banke u Narodnoj Banci Srbije

ShortName

Kratak naziv banke

FullName

Pun naziv banke

Number

Numerička šifra banke u Narodnoj Banci Srbiji (prve 3 cifre bankovnog računa)

CompanyIDNumber

Matični broj banke u Agenciji za Privredne Registre

Active

Trenutno aktivna u Solidus bazi

Version

Poslednja verzija u Solidus bazi

Primer poziva
http://89.216.27.115/erpapi/api/lists/banks
Primer odgovora

{
 "All": [
  {
   "Code": "AGRL",
   "ShortName": "Agrobanka",
   "FullName": "AGROBANKA AD BEOGRAD",
   "Number": 245,
   "CompanyIDNumber": "07564856",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "Code": "AIKB",
   "ShortName": "AIK",
   "FullName": "AIK BANKA AD NIŠ",
   "Number": 105,
   "CompanyIDNumber": "06876366",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "Code": "JUBA",
   "ShortName": "Alpha Bank",
   "FullName": "ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD",
   "Number": 180,
   "CompanyIDNumber": "07736681",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },...
        

GET api/lists/swift

Opis

Spisak SWIFT kodova banaka u Srbiji i nekih od najvećih banaka u svetu

Polje

Opis

BankName

Naziv banke

Location

Mesto

SWIFTBIC

SWIFTBIC kod (SWIFT A + SWIFT B + SWIFT C)

CountryCode

ISO-Alpha 3 Code

Primer poziva
http://89.216.27.115/erpapi/api/lists/swift
Primer odgovora

{
 "All": [
  {
   "BankName": "KBC BANKA AD",
   "Location": "BEOGRAD",
   "SWIFTBIC": "AAAARSBG",
   "CountryCode": "RS"
  },
  {
   "BankName": "Saudi Hollandi Bank",
   "Location": "Riyadh",
   "SWIFTBIC": "AAALSARI",
   "CountryCode": "SA"
  },
  {
   "BankName": "Bank of Åland",
   "Location": "Helsinki",
   "SWIFTBIC": "AABAFI22",
   "CountryCode": "FI"
  },
  {
   "BankName": "Banco ABN AMRO Real S.A.",
   "Location": "Sao Paulo",
   "SWIFTBIC": "ABNABRSP",
   "CountryCode": "BR"
  },...
        

GET api/lists/payment-codes

Opis

Šifre plaćanja u Republici Srbiji

Polje

Opis

ID

Šifra plaćanja

CodeDebit

Predefinisani konto za knjiženje kada je iznos na dugovnoj strani

CodeCredit

Predefinisani konto za knjiženje kada je iznos na potražnoj strani

Description

Opis šifre plaćanja

Active

Trenutno aktivna u Solidus bazi

Version

Poslednja verzija u Solidus bazi

Primer poziva
http://89.216.27.115/erpapi/api/lists/payment-codes
Primer odgovora

{
 "All": [
  {
   "ID": 120,
   "CodeDebit": null,
   "CodeCredit": null,
   "Description": "Promet robe i usluga - međufazna potrosnja",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "ID": 121,
   "CodeDebit": null,
   "CodeCredit": null,
   "Description": "Promet robe i usluga - finalna potrosnja",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },
  {
   "ID": 122,
   "CodeDebit": null,
   "CodeCredit": null,
   "Description": "Usluge javnih preduzeca",
   "Active": true,
   "Version": 1
  },...
        

XML API

NAPOMENA: Ukoliko je potrebno da API vraća podatke u XML formatu, potrebno je da u zaglavlju (header) zahteva (request) bude unešen header Accept sa vrednošću application/xml